Så här går det till

  • Samtal
  • Test och bedömningar av: talat språk, lästeknik, läsförståelse, skrivning och språkligt minne
  • Tidsåtgång: fyra timmar vid ett eller flera tillfällen
  • Överlämning av utredningsresultat, inklusive åtgärdsförslag
  • Skriftlig dokumentation

Kontakta oss för

  • Information och rådgivning om läs- och skrivsvårigheter, dyslexi.
  • Läs- och skrivbedömningar.
  • Förslag till åtgärder.

För demonstration av kompensatoriska hjälpmedel.
www.spsm.se (Specialpedagogiska skolmyndigheten),
www.mtm.se (Myndigheten för tillgängliga medier)
www.ungkompensation.se (Ung kompensation)

Skriv- och lässvårigheter

16 januari 2018